CAT

ES

Informa't al 93 674 42 23

Què és la musicoteràpia?

Ben entesa, és la teràpia a través de la música. Disciplina amb ja molts anys de presència arreu del món, compta en molts països de l’existència d’estudis universitaris homologats (Anglaterra, Alemanya Dinamarca…) o llicenciatures universitàries (Estats Units, Argentina…).

Amb tot un coixí teòric científic i d’investigació, la musicoteràpia és indicada per al tractament de diverses patologies com ara la malaltia d’Alzheimer, demències, depressions, trastorns de la memòria i del comportament, a banda d’esdevenir de gran utilitat per al desenvolupament i millora de múltiples capacitats de la persona, entre les quals es compten l’atenció, la capacitat de concentració i d’escolta, la identitat, la comprensió, desenvolupament del criteri, desenvolupament de l’emocional, la socialització, la imaginació i la creativitat entre d’altres.

 

La musicoteràpia: perfil del professional

El professional musicoterapeuta té experiència i coneixements vinculats amb tres grans àrees:

  • La terapèutica, que conté elements de la psicologia evolutiva, la psicopatologia, la psicodinàmica i el psicodrama entre d’altres perspectives.
  • Per altra banda alberga amplis coneixements musicals: el piano, la guitarra, les percussions i el domini de les tècniques vocals, psicologia de la música…
  • La síntesi i tècnica d’aquests elements són la base per a la realització de les tècniques pròpies de la disciplina, que és la musicoteràpia.
  • Per tant, el musicoterapeuta combina les dues vessants de músic i terapeuta.

 

Quins són els principis bàsics?

Els estudis han confirmat que la música té efectes fisiològics, psicològics i intel•lectuals en l’ésser humà. De fet, aquesta conté els tres grans elements que formen les tres branques bàsiques que utilitza la musicoteràpia per a la seva aplicació: el ritme, l’harmonia, la melodia.

  • El ritme: és l’organitzador de les relacions del temps, apel•la als nivells més primitius i instintius de l’ésser humà i estableix pautes d’ordre continu. Influeix en tot l’organisme.
  • La melodia: constitueix un tot “identitari”, una Gestalt a la que l’oient respon. Ofereix l’argument i discurs lògics d’un procés en els que el receptor reconeix aquesta totalitat.
  • L’harmonia: actua com a element integrador de diferents parts i dota de cos al procés i situa la lògica melòdica. Existeix una percepció de totalitat i té capacitat per expressar l’emocional.

Tots aquests elements són utilitzats en musicoteràpia segons la idoneïtat i el criteri del professional musicoterapeuta.

 

Citem algunes tècniques

A grans trets existeixen dos grans tipus de tècniques: les actives i les passives.

  • Les actives compten amb la participació física de la persona i s’hi poden comptar entre elles la improvisació musical, en què el terapeuta ofereix uns instruments específics i determinats pels objectius i estableix unes pautes més o menys directives. La interpretació de peces seleccionades també forma part d’aquest tipus de tècniques, així com les tècniques de dansa i expressió corporal.
  • Les passives es basen en l’audició d’obres musicals, utilitzat per a tot un ventall de possibilitats, com ara la relaxació, la reflexió, la imaginació, la visualització i la verbalització posterior de l’experiència sonora.

 

Objectius del projecte d’intervenció

Amb el suport de les mencionades tècniques en musicoteràpia, es dissenyen paràmetres que pretenen assolir el següent ventall d’objectius terapèutics:

  • Fomentar l’auto-expressió per mitjà de tècniques o d’improvisació (rítmica o no)
  • Treballar el discurs lògic per mitjà de la interpretació de melodies conegudes.
  • Treballar aspectes en la memòria auditiva, establir associacions conceptuals vinculats amb la persona.
  • Treballar de forma conscient i raonada l’elaboració abstracta del treball musical.
  • Treballar la consciència del moviment d’emocions i sensacions que mou el procés terapèutic.
  • Garantir que el procés terapèutic també resulti un objecte de gaudi.
  • Intervenir en activitats que estimulin la motricitat i la coordinació.
  • Treballar el fet musical com a comunicació que es pot desenvolupar de forma espontània i imaginativa.


Exemples d’aplicació

  • Exercicis rítmics: construcció de patrons i seqüències lògiques pautades a priori, per mitjà dels instruments de percussió.
  • Exercicis d’improvisació: expressió lliure per mitjà de l’instrument; autoafirmació i identificació amb el so personal. Foment de la creativitat i la imaginació.
  • Interpretació musical: execució de peces conegudes i familiars. Estimulació de la memòria i associacions amb l’estímul musical.
  • Espais d’experimentació: introducció de noves experiències i establiment de variables i indicadors en el procés de les mateixes. Comprensió de l’objecte.
  • Organització d’audicions i d’espais de debat sobre l’experiència musical.
  • Activitat audiovisual, en què es desenvolupen continguts amb imatge i música simultanis, posar l’accent en aspectes d’identificació i identitat.
  • Gravació i audició al moment de l’experiència realitzada
  • Treball amb moviment, posant èmfasi a la dinàmica i rítmica musical, vinculat amb els processos emocionals.
  • Treball amb la veu, tècniques d’escalfament.

 

Amb quines eines compto per treballar-hi?

Compto amb múltiples eines per al treball d’aquesta disciplina: aparells d’audició, instruments rítmics (panderetes, panderos amb maça, castanyoles de mànec, cascavells, triangle…) melòdics (violí, flautes, campanetes…) i harmònics (guitarra, acordió, teclat de piano…), projector, gravadora – micròfon, micròfons inalàmbrics i l’anomenat Soundbeam.

 

Proposta per a la intervenció

Existeix possibilitats d’aplicació tant individualitzada com grupal. En l’atenció individualitzada és possible aprofundir les característiques individuals de la mateixa, ja siguin aquestes emocionals, psíquiques i culturals. L’atenció grupal se centra en la resposta grupal de l’experiència i té en compte elements tals com la identitat, el foment de la relació i la comunicació dins el marc grupal, la comprensió i integració dins l’entorn social.

 

Temporalització

La intervenció es temporalitza en sessions quinzenals d’una hora aproximadament.

 

C/ Sant Salvador, 47
08172 Sant Cugat del Vallès
BARCELONA
Telèfon  93 674 42 23
info@residenciasantsalvador.com